Photo by
Yoshihiko Hattori
Kiwamu Takahashi
Junko Sakurai