Photo by
Kiwamu Takahashi
Yoshihiko Hattori
J. Sakurai