Photo by
Junko Sakurai
Kiwamu Takahashi
Yoshihiko Hattori