Photo by
Junko Sakurai
Kiwamu Takahashi
Yoshihiko Hattori

        • Zushi Regatta 2011