Photo by
Y. Yabe
Kiwamu Takahashi
Yoshihiko Hattori
Michiko Asahara