Photo by
Kiwamu Takahashi
Yoshihiko Hattori
Michiko Asahara