Photo by
Junko Sakurai
Yoshihiko Hattori
Kiwamu Takahashi