Photo by
Kiwamu Takahashi
Tomoki Kato
Yoshihiko Hattori
Maestrale
Junko Sakurai
Kazuo Asahara