Photo by
Tomoki Kato
Yoshihiko Hattori
Kiwamu Takahashi